รายงานสถานการณ์ SMEs

มิถุนายน - กรกฎาคม 2550  
.............................................................
28-29 กรกฎาคม 2550  
.............................................................
30 สิงหาคม 2550
ส่งแผนธุรกิจเพื่อนำโครงการไป
ปฏิบัติจริง (ธุรกิจจำลอง)
.............................................................
 
10 กันยายน 2550
คัดเลือก
.............................................................
กันยายน - ตุลาคม 2550  
.............................................................
 
15 พฤศจิกายน 2550
จัดส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ
์พร้อมรายงานความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
.............................................................
 
3-4 ธันวาคม 2550
พิจารณา Smart Project
.............................................................
 

ส่งใบสมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่
่วันที่ 10-20 กรกฎาคม 2550

โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart
Project สู่ธุรกิจ SMEs
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ศูนย์บ่ม
เพราะธุรกิจฯ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Tel. 02-2185764
02-2185724
Fax. 02-2185765

.............................................................
 
 
การเขียนแผนธุรกิจ
.............................................................
การเริ่มต้นธุรกิจ 
.............................................................
ดัชนีที่ใช้ประเมินสถานภาพ
การประกอบการ
 
.............................................................
 
 
 
    การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การส่ง
เสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   โดยยุทธศาสตร์นี้ได้ให้ความ
สำคัญในเรื่องการสร้างและปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ การเชื่อมโยง
งานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  รวมทั้งการสร้าง
โอกาสและ บรรยากาศที่จะกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่หรือเอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ ประเภทต่างๆ สำหรับกลุ่มนักเรียน นิสิต  นักศึกษา   ถือเป็นทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการที่จะ
พัฒนาให้มีศักยภาพในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนที่สอดรับกับความสามารถเฉพาะด้านที่ตนเองมีอยู่   รวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านเทคนิค และ
วิชาการ ที่เหมาะสม  ดังนั้น การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากกลุ่มนักเรียน นิสิต  นักศึกษา   ที่มีพื้นฐานความรู้ให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด จึงมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นพลังขับ
เคลื่อนระบบเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย
 
 
 
 
 
         
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Tel. 02-2185764 02-2185724 Fax. 02-2185785