รายงานสถานการณ์ SMEs

มิถุนายน - กรกฎาคม 2550  
.............................................................
28-29 กรกฎาคม 2550  
.............................................................
30 สิงหาคม 2550
ส่งแผนธุรกิจเพื่อนำโครงการไป
ปฏิบัติจริง (ธุรกิจจำลอง)
.............................................................
 
10 กันยายน 2550
คัดเลือก
.............................................................
กันยายน - ตุลาคม 2550  
.............................................................
 
15 พฤศจิกายน 2550
จัดส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ
์พร้อมรายงานความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
.............................................................
 
3-4 ธันวาคม 2550
พิจารณา Smart Project
.............................................................
 

ส่งใบสมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่
่วันที่ 10-20 กรกฎาคม 2550

โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart
Project สู่ธุรกิจ SMEs
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ศูนย์บ่ม
เพราะธุรกิจฯ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Tel. 02-2185764
02-2185724
Fax. 02-2185765

.............................................................
 
 
การเขียนแผนธุรกิจ
.............................................................
การเริ่มต้นธุรกิจ 
.............................................................
ดัชนีที่ใช้ประเมินสถานภาพ
การประกอบการ
 
.............................................................
 
 
 
คุณสมบัติของทีมที่เข้าแข่งขัน
ทีมนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
การคัดเลือก
แต่ละทีมนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก
    จำนวน180 คน/ทีม เพื่อให้ดำเนินการจริง ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะ
    ได้รับการสนับสนุนทุน ทีมละ 1,000 บาท
180 คน/ทีม ที่ผ่านการเข้ารอบจะต้องส่งแผนธุรกิจการดำเนินงานฉบับ
    สมบูรณ์ พร้อมรายงานความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน
คัดเลือกจาก 25 ทีมเหลือ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อนำเสนอชิงรางวัลชนะเลิศ

รางวัล
การแข่งขันรอบชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 20,000 บาท
รางวัลนิทรรศการ ชนะเลิศ 10,000 บาท
รางวัลนำเสนอชนะเลิศ 10,000 บาท
  (ทุกทีมที่เข้ารอบแข่งขันจะได้รับวุฒิบัตรทุกคน)

เกณฑ์การตัดสิน
รอบคัดเลือก
คัดเลือกโครงการที่ดีมีความเป็นไปได้และมีนวัตกรรม จำนวน 25 โครงการ
เพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ
คัดเลือกจาก 25 โครงการคัดเหลือ 10 โครงการ เพื่อเข้าชิงชนะเลิศโดยพิจารณา
จากเกณฑ์ต่อไปนี้
   เนื้อหาของโครงการ 60 %
   ความสำเร็จในการดำเนินการ 40 %
รอบชิงชนะเลิศ
   แผนความสำเร็จในการดำเนินการ 70 %
   การนำเสนอ 30 %
 
 
 
 
 
         
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Tel. 02-2185764 02-2185724 Fax. 02-2185785