รายงานสถานการณ์ SMEs

มิถุนายน - กรกฎาคม 2550  
.............................................................
28-29 กรกฎาคม 2550  
.............................................................
30 สิงหาคม 2550
ส่งแผนธุรกิจเพื่อนำโครงการไป
ปฏิบัติจริง (ธุรกิจจำลอง)
.............................................................
 
10 กันยายน 2550
คัดเลือก
.............................................................
กันยายน - ตุลาคม 2550  
.............................................................
 
15 พฤศจิกายน 2550
จัดส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ
์พร้อมรายงานความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
.............................................................
 
3-4 ธันวาคม 2550
พิจารณา Smart Project
.............................................................
 

ส่งใบสมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่
่วันที่ 10-20 กรกฎาคม 2550

โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart
Project สู่ธุรกิจ SMEs
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ศูนย์บ่ม
เพราะธุรกิจฯ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Tel. 02-2185764
02-2185724
Fax. 02-2185765

.............................................................
 
 
การเขียนแผนธุรกิจ
.............................................................
การเริ่มต้นธุรกิจ 
.............................................................
ดัชนีที่ใช้ประเมินสถานภาพ
การประกอบการ
 
.............................................................
 
 
 
มิถุนายน - กรกฎาคม 2550 ประชาสัมพันธ์ และ Road Show
(แต่ละภาพ)
28-29 กรกฎาคม 2550 นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ โครงการจะจัด
Junior SME Camp ณ โรงแรมกีฬา
สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
ฟรี!! ค่าใช้จ่าย
30 สิงหาคม 2550 ส่งแผนธุรกิจเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติจริง (ธุรกิจจำลอง)
10 กันยายน 2550 คัดเลือก
   
กันยายน - ตุลาคม 2550 ดำเนินการตามโครงการที่อนุมัติ
15 พฤศจิกายน 2550 จัดส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์พร้อมรายงานความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
   
   
ส่งใบสมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 กรกฎาคม 2550 ได้ที่
   
โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Project สู่ธุรกิจ SMEs
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ศูนย์บ่มเพราะธุรกิจฯ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 02-2185764 02-2185724 โทรสาร 02-2185765
   
 
 
 
 
 
         
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Tel. 02-2185764 02-2185724 Fax. 02-2185785