รายงานสถานการณ์ SMEs

มิถุนายน - กรกฎาคม 2550  
.............................................................
28-29 กรกฎาคม 2550  
.............................................................
30 สิงหาคม 2550
ส่งแผนธุรกิจเพื่อนำโครงการไป
ปฏิบัติจริง (ธุรกิจจำลอง)
.............................................................
 
10 กันยายน 2550
คัดเลือก
.............................................................
กันยายน - ตุลาคม 2550  
.............................................................
 
15 พฤศจิกายน 2550
จัดส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ
์พร้อมรายงานความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
.............................................................
 
3-4 ธันวาคม 2550
พิจารณา Smart Project
.............................................................
 

ส่งใบสมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่
่วันที่ 10-20 กรกฎาคม 2550

โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart
Project สู่ธุรกิจ SMEs
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ศูนย์บ่ม
เพราะธุรกิจฯ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Tel. 02-2185764
02-2185724
Fax. 02-2185765

.............................................................
 
 
การเขียนแผนธุรกิจ
.............................................................
การเริ่มต้นธุรกิจ 
.............................................................
ดัชนีที่ใช้ประเมินสถานภาพ
การประกอบการ
 
.............................................................
 
 
 
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม
Road Show (ในแต่ละภาค) ตามตารางข้างล่างนี้


ตารางวัน/เวลา สถานที่
8 มิถุนายน 2550
13.00-15.00 น.
จัด ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

จัด ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัด ณ ห้อง325 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย
ีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

13 มิถุนายน 2550 
13.00-15.00 น. 
จัด ณ ห้อง TLECONFERENCE
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จัด ณ ห้อง 6-1 ตึกอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

15 มิถุนายน 2550
13.00-15.00 น.
จัด ณ ห้อง MIS 330/3 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัด ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยโยนก  จังหวัดลำปาง

19 มิถุนายน 2550
13.00-15.00 น.
จัด ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดนครสวรรค์

22 มิถุนายน 2550
13.00-15.00 น.
จัด ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จัด ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

26 มิถุนายน 2550
12.00-14.00 น.
จัด ณ โรงละคร ชั้น 16 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

26 มิถุนายน 2550
13.00-15.00 น.
จัด ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 3 กรกฎาคม 2550
13.00-15.00 น.
จัด ณ ห้องประชุม ตึก 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี

จัด ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 6 กรกฎาคม 2550
13.00-15.00 น.
จัด ณ โรงละครศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน
จัด ณ ห้องประชุมยุงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

11 กรกฎาคม 2550
13.00-15.00 น.
จัด ณ อาคารจันทรากาญจนาภิเษก ชั้น 8 ตึก 15 ชั้น  มหาวิทยาลัยจันทเกษม กรุงเทพ

13 กรกฎาคม 2550
13.00-15.00 น.
จัด ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัด ณ ห้อง 301 ตึก D1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

19 กรกฎาคม 2550
13.00-15.00 น.
จัด ณ ห้อง 1504 อาคาร 1 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

จัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ (โคราช)

24 กรกฎาคม 2550
13.00-15.00 น.
จัด ณ ห้อง 1201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 
 
 
 
 
         
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Tel. 02-2185764 02-2185724 Fax. 02-2185785