รายงานสถานการณ์ SMEs

มิถุนายน - กรกฎาคม 2550  
.............................................................
28-29 กรกฎาคม 2550  
.............................................................
30 สิงหาคม 2550
ส่งแผนธุรกิจเพื่อนำโครงการไป
ปฏิบัติจริง (ธุรกิจจำลอง)
.............................................................
 
10 กันยายน 2550
คัดเลือก
.............................................................
กันยายน - ตุลาคม 2550  
.............................................................
 
15 พฤศจิกายน 2550
จัดส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ
์พร้อมรายงานความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
.............................................................
 
3-4 ธันวาคม 2550
พิจารณา Smart Project
.............................................................
 

ส่งใบสมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่
่วันที่ 10-20 กรกฎาคม 2550

โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart
Project สู่ธุรกิจ SMEs
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ศูนย์บ่ม
เพราะธุรกิจฯ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Tel. 02-2185764
02-2185724
Fax. 02-2185765

.............................................................
 
 
การเขียนแผนธุรกิจ
.............................................................
การเริ่มต้นธุรกิจ 
.............................................................
ดัชนีที่ใช้ประเมินสถานภาพ
การประกอบการ
 
.............................................................
 
 
 

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย
    ของการศึกษา ที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน ให้มีทักษะความรู้ในการประกอบ
    ธุรกิจ
สร้างโอกาสหรือช่องทางในการพัฒนาศักภาพของนิสิต นักศึกษา ไปสู่การ
    เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่าง
    มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ
   เป้าหมายของโครงการประกอบด้วยนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 180 คน

 
 
 
 
 
         
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Tel. 02-2185764 02-2185724 Fax. 02-2185785