Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  (Clack Hare)
 
 
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2550
   ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วม Training for    the Trainers โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว    จัด ณ ห้องศีรสุริยวงศ์ บอลรูม A ชั้น 11    โรงแรมตะวันนา สุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
 
 

โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะที่เป็นธนาคารของ
รัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม จึงได้จัดโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและ เศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มนิสิต
นักศึกษา

 
 
ภาควิชาพณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
 
โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” นั้นได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โดย
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการร่วมกับ
คุณศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ประธานกรรมการธนาคาร
ศ.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ซึ่งธนาคารได้มอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินโครงการ
 
 
 
 
ธนาคารกรุงไทย ภาควิชาพณิชยศาสตร์และการบัญชี