Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  (Clack Hare)
 
 
 
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2550
   ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วม Training for    the Trainers โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว    จัด ณ ห้องศีรสุริยวงศ์ บอลรูม A ชั้น 11    โรงแรมตะวันนา สุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
 
    เกี่ยวกับโครงการ

  บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะที่เป็นธนาคารของรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัด "โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"

   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มนิสิต นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผ่าน กระบวนการทดสอบความรู้ หลังจากที่ได้รับการอบรมจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผ่านการประกวดโครงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมเป็น คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยงาน
ดร.สุมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดม-
     ศึกษา

ศ.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำเนินกิจกรรม
ฝึกอบรมกลุ่มคณาจารย์ ที่จะเป็นผู้ก่อให้เกิด
    ความรู้ขยายไปสู่ นิสิต นักศึกษา
จัดค่าจริยธรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา
จัดประกวดโครงการ “การดำเนินธุรกิจอย่างมี
    จริยธรรมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง”

คุณสมบัติของทีมที่เข้าแข่งขัน
ทีมนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
    โดยทุกคนมาจากสถาบันการศึกษา เดียวกัน
    รวมกลุ่มเป็นทีมๆ ละ 5 คน
ทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,210,000 บาท
    พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติ
    ผ่านสื่อมวลชน
กำหนดการ